Izvješće sa II. sastanka Multidisciplinarnog tima Vitez

Izvješće sa II. sastanka Multidisciplinarnog tima Vitez
Na drugom sastanku MT-a Vitez održanog dana 13.04.2017 godine stigla je informacija o dodjeli stambene jedinice od strane općine Vitez koja će koristiti za privremeni smještaj žrtava nasilja u obitelji sa područja općine Vitez, jer kako je poznato u SBK ne postoji sigurna kuća koja bi služila za smještaj žrtava nasilja u obitelji. Navedena informacija je proslijeđena od strane Centra za socijalni rad Vitez koji je i inicijator navedenog projekta zajedno sa MT-om. nakon što Centar za socijalni rad Vitez dobije navedenu stambenu jedinicu u posjed prisupiti će se adaptaciji iste i stavljanje u funkciju.
– Na istom stanku dogovoreno je, u suradnji sa Radio postajom Vitez, emitiranje emisija u kojima će stručne osobe iz nadležnih institucija govoriti o obiteljskom nasilju i nčinima zaštite žrtava, a u cilju podizanja svijesti o štetnosti nasilja u obitelji i lakšeg prijavljivanja i procesuiranja počinitelja nasilja u obitelji.
– Multidisciplinarni tim, odnosno nadležne institucije, će formirati timove za rad sa žrtvama nasilja u obitelji kao i sa počiniteljima istog u cilju spriječavanja recidiva, odnosno ponovnog činjenja nasilja.
Napominjemo da je ovo drugi sastanak MT-a Vitez prema Protokolu koji je potpisan u mjesecu Veljači 2017 godine.