Projekti Udruženje / Udruga socijalnih radnika SBK/KSB

NAŠI PROJEKTI

Posljednji u realizaciji Udruženja/Udruge

Analiza stanja socijalne zaštite sa posebnim osvrtom na posljedice izazvane panedmijom COVID-19 na području SBK/KSB

Učešće oko 40 anketara na anketiranju usluga socijalne zaštite na području SBK/KSB i izrada anlize stanja

Period: Juni 2020 – August 2020

Finansiran od strane UNICEF BiH

Jačanje rada multisektorskog tima kantonalnog koordinacionog tijela kroz implementaciju programa mjera na području SBK/KSB

Izrada programa mjera na području SBK/KSB u borbi protiv nasilja u porodici

Period: Maj 2020 – Decembar 2020

Finansiran od strane Centra za jednakost i ravnopravnost spolova FBiH – Gender centar FBiH

Pristup rampama ka osnaživanju i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama osoba sa invaliditetom SBK/KSB

Osobe sa invaliditetom, urađenje pristupne rampe u 6 općina Travnik, Bugojno, Kiseljak, Vitez, Gornji Vakuf/Uskoplje i Donji Vakuf

Period: August 2018 – Decembar 2018

Finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Izrada protokola o zaštiti prava djece od zlostavljanja na području SBK/KSB

Zlostavljana djeca na području SBK/KSB
Profesionalci iz ministarstva obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, pravde i pravosuđa, MUP-a SBK, centara za socijalni rad, škola, centara za mentalno zdravlje, policije i NVO na području SBK/KSB

Period: August 2017 – Decembar 2017

Finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Uspostava multidisciplinarnog pristupa u SBK/KSB u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana djece žrtava nasilja u porodici i prosjačenja i rada s osobama, koje su počinile nasilje

Djeca žrtve nasilja, djeca sklona prosjačenju, počinioci nasilja

Period: Juli 2016 – Decembar 2016

Finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

ISTAKNUTI PROJEKTI

Analiza stanja socijalne zaštite u Srednjobosanskom Kantonu / Kantonu Središnja Bosna sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite.

Preuzmi PDF