Anketni upitnik za istraživanje stanja i potreba korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite

Lični podaci

Upisati u obliku šifre(dva početna slova grada/općine,inicijali ispitanika i redni broj korisnika sa spiska vaše ustanove)
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora.
Moguće označiti više odgovora.
Moguće označiti više odgovora.
Označiti samo jednu stavku. Pitanje se odnosi samo na korisnike koji ostvaruju prava kao neratni invalidi.

Podaci o domaćinstvu

Navesti broj članova u obliku broja.
Na ovo pitanje odgovaraju samo korisnici koji imaju dijete/djecu u domaćinstvu. Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označiti stavke koje korisnik ima u svom domaćinstvu. Odaberite sve tačne odgovore.
Označiti stavke koje se korisniku nalaze na udaljenosti do 3 km.Moguće označiti više stavki Odaberite sve tačne odgovore.
Moguće označiti više odgovora.

Procjena rizika u porodici

Odgovaraju korisnici koji imaju dijete smješteno u Ustanovu socijalne zaštite.Označite samo jednu stavku.
Odgovaraju korisnici koji u domaćinstvu imaju dijete/djecu. Označite samo jednu stavku.
Označiti samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.

Trenutna reakcija korisnika na pandemiju koronavirusa

Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Označite samo jednu stavku.
Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.
Označite samo jednu stavku.

lskazivanje socijalne potrebe

Moguće označiti više odgovora. Odaberite sve tačne odgovore.
Na ovo pitanje odgovaraju samo korisnici koji imaju djecu ili koji su hranitelji ili staratelji.
Označite samo jednu stavku.
Na ovo pitanje odgovaraju samo oni koji su u prethodnom pitanju odgovorili da su nezadovoljni.